پلاستیك سازگار با محیط زیست تولید میشود

گروه تحقیقاتی علوم وفناوری دانشگاه میسوری امریكا در تلاش برای كاهش هزاران كیلوگرم زایدات پلاستیكی كه هر ساله به گورستانهای دفع زباله منتقل میشود، دست به كار تولید نوع جدیدی از لاستیك های زیست تجزیه پذیر و زیست دسترس شده اند.پلاستیكهای زیست دسترس حاوی موادی هستند كه سیستمهای زنده آنها را در عملكرد فیزیولوژیكی طبیعی شان جذب میكند. این گروه تحقیقاتی با تركیب و اصلاح نوعی پلیمرهای زیستی طبیعی و بر پایه نفت، قصد دارند تركیب بهینه ای بسازند كه در تولید پوششهای نازك كشاورزی،بطری و وسائل انتقال دارو و زیست پزشكی و موارد دیگر استفاده شود.