روانكارهای زیست تخریب پذیر

با سلام

دوست گرامی و همكار اینجانب آقای مهندس اصغر صادق آبادی كارشناس مهندسی مكانیك و كارشناس ارشد مهندسی شیمی - محیط زیست لطف كرده و مقاله خود را در زمینه آلودگی روانكارها برای ما فرستاده اند.ما هم جهت دسترسی دوستان و استفاده از این مقاله آن را برای شما قرار داده ایم.

دانلود