دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران، روزهای ۲۹ تیر ماه الی ۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ در شهر سنندج و در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران، روزهای ۲۹ تیر ماه الی ۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ در شهر سنندج و در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران، روزهای ۲۹ تیر ماه الی ۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ در شهر سنندج و در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری سمینار آشنایی هر چه بیشتر متخصصین شیمی فیزیك كشور با آخرین دستاوردهای علمی و گسترش و تقویت ارتباط علمی بین مراكز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی كشور در زمینه های مختلف دانش شیمی فیزیك می باشد.

محور اصلی دوازدهمین سمینار شیمی فیزیك ایران ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی و تبادل یافته های علمی - تحقیقاتی متخصصین شیمی فیزیك كشور می باشد. علاوه براین دستاوردهای علمی- پژوهشی محققین كشور در یكی از زمینه های مرتبط با دانش شیمی فیزیك شامل ترمودینامیك كلاسیك، مكانیك آماری، شیمی كوانتومی، طیف سنجی ، الكتروشیمی، سنتیك شیمیایی، شیمی كاتالیست ها، نانوتكنولو‍ژی و شیمی فیزیك كاربردی ارائه و مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد.