عنوان

سیامك مرادیان (مترجم)

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1380 چاپ اول

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemica

ring book chemical engineering

عنوان

سیامك مرادیان (مترجم)

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1380 چاپ اول

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering

طراحی رآكتورهای شیمیایی

عنوان

مرتضی سهرابی (مترجم)

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1377 چاپ اول

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering

حل تشریحی مسائل كاربرد ریاضی در مهندسی شیمی عنوان

ریاض خراط, منوچهر نیك آذر

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1380 چاپ اول

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering

انتقال جرم عنوان

رابرت تریبال (نویسنده)

طاهره كاغذچی, مرتضی سهرابی (مترجمان)

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1382 چاپ هفتم

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی (موازنه مواد و انرژی)

عنوان

دیوید هیمل بلاو (نویسنده)

مرتضی سهرابی (مترجم)

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1384 چاپ دوازدهم

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering

روشهای ریاضی كاربردی برای مهندسان شیمی

عنوان

منوچهر نیك آذر (مترجم)

نویسنده (مترجم)

مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر

انتشارات

1383 چاپ اول

سال انتشار

book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering book chemical engineering

 

اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دو فازی

عنوان

دکتر علی وطنی و مهندس سعید مخاطب

مولفین

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران

انتشارات

1384 چاپ دوم

سال انتشار

 

 

منبع:انجمن مهندسی شیمی ایران