انجمن مهندسی شیمی ایران با همكاری دانشگاه علم و صنعت ایران دومین كنفرانس تخصصی ترمودینامیك را در 22 اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ برگزار می نماید٠

منبع:انجمن مهندسان ایران