عنوان : نمودار گیری (Electric Logging)

كلمات كلیدی: نمودارهای الكتریكی، نمودار پرتو گاما، نمودار صوتی، نمودار جرم مخصوص، نمودار نوترونی، نمودار مقاومت مخصوص جانبی، نمودار درجه حرارت، نمودار قطر یاب

 

در این قسمت مختصری درباره نمودارهای الكتریكی كه توسط ابزار سیمی از یك چاه به دست می آید صحبت می شود. اطلاعات زمین شناسی و ارزیابی یك مخزن كه از چاه در حال حفاری به دست می آید از چندین طریق است. یكی بدست آمدن خرده های سنگ حفاری شده (Cuttings) كه توســط گردش گل حفاری به سطح زمین آورده شده و توسط زمین شنـاسی بررسی می شود. دیگری گرفتن مغزه (Core) است و راه سوم راندن نمودار های الكتریكی گوناگون در داخل چاه است كه با تفسیر آنها می توان اطلاعات دقیقی از لایه های حفاری شده در چاه بدست آورد. امروزه از نمودارهای گوناكونی برای ارزیابی مخازن استفاده میشود.

 

لطفا ادامه مقاله را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.

عنوان : نمودار گیری (Electric Logging)

كلمات كلیدی: نمودارهای الكتریكی، نمودار پرتو گاما، نمودار صوتی، نمودار جرم مخصوص، نمودار نوترونی، نمودار مقاومت مخصوص جانبی، نمودار درجه حرارت، نمودار قطر یاب

 

در این قسمت مختصری درباره نمودارهای الكتریكی كه توسط ابزار سیمی از یك چاه به دست می آید صحبت می شود. اطلاعات زمین شناسی و ارزیابی یك مخزن كه از چاه در حال حفاری به دست می آید از چندین طریق است. یكی بدست آمدن خرده های سنگ حفاری شده (Cuttings) كه توســط گردش گل حفاری به سطح زمین آورده شده و توسط زمین شنـاسی بررسی می شود. دیگری گرفتن مغزه (Core) است و راه سوم راندن نمودار های الكتریكی گوناگون در داخل چاه است كه با تفسیر آنها می توان اطلاعات دقیقی از لایه های حفاری شده در چاه بدست آورد. امروزه از نمودارهای گوناكونی برای ارزیابی مخازن استفاده میشود.


نمودار پرتو گاما (Gamma Ray Log) :
در این نمودار میزان مواد رادیواكتیو موجود در لایه های زمین را اندازه گیری میكند. از این نمـودار برای هم ترازی طبقات زمین به همراه نمودار صوتی (Sonic) استفاده میشود.نمــــودار پرتو گاما به همراه كلیه نمودارهای دیگر برای هم ترازی آنها رانده میشود. از این نمودار در چاه های جداره گذاری شده (Cased hole) نیز استفاده می شود. بخصوص همراه نمودار CCL (تعیین كننده محل اتصال لوله های جداری) برای تعیین فواصل انتخاب شده برای مشبك كاری و یا توپك (Packer) گذاشتن استفاده میشود.
دستگاه نمودار گیر پرتو گاما شامل یك موج یاب (Sonde) است كه تشعشع اشعه گامای خارج شده از لایه نزدیك به دستگاه نمودار كیر را اندازه كیری میكند. واحد این نمودار API است كه بر روی كاغذ نمودار گیری معمولا بین 0 تا 100 API اندازه كیری میشود كه هر تقسیم بندی 10 API است.
 

نمودار صوتی (Sonic Log) :
اساس این نمودار برای اندازه گیری سرعت صوت در لایه های زمین است. بدین معنی كه زمان لازم برای طی كردن یك فوت در لایه ها به موازات جداره چاه اندازه گیری می شود.از این نمودار برای هم ترازی طبقات، تعیین نوع سنگها ((Litology و محاسبه تخلخل استفاده میشود. نمودار صـــــــوتی معمولا به همراه نمودار اشعه گاما در چاه رانده می شود و مجموعه این دو بهترین نمودار برای تعیین جنس سنگ های طبقات زمین است. واحد این نمودار میكروثانیه بر فوت است. بر روی كاغذ اندازه گیری تغییرات سرعت معمولا بین 40 تا 140 اندازه گیــــری میشود كه هر تقسیم بندی برابر 10 است.
 

نمودار جرم مخصوص (FED=Formation Density Log) :
از این نمودار برای اندازه گیری جرم مخصوص الكترونی لایه ها كه برابر تعداد الكترون ها در هر سانتی متر مكعب از سنگ است استفاده می گردد. اساس ابزار این نمودار گیر یك فرستنده اشعه رادیو اكتیو و دو گیرنده اشعه های باز یافت است. از این نمودار برای اندازه گیری تخلخل لایه ها و تعیین سطح گاز ها در طبقات استفاده می شود .
معمو لا این نمودار به همراه نمودار نوترون در چاه رانده میشود. واحد نمودار جرم مخصوص گرم بر سانتی متر مكعب است. وبر روی كاغذ نمودار گیری معمولا بین 2تا 3گرم در سانتی متر مكعب اندازه گیری می شود كه هر تقسیم بندی معادل 05/0 گرم بر سانتی متر مكعب است .
 

نمودار نوترونی (CNL=Compensated Neutron Log)
اساس كار این نمودار بر اندازه گیری مقدار یون هیدروژن موجود در خلل و فرج سنگها است . كه سپس از روی این اندازه گیری درصد تخلخل لایه ها تعیین میگردد .بنابراین این نمودار مستقیما درصد تخلخل سنگها را نشان میدهد. مجموعه نمودار جرم مخصوص و نوترون نمایان گر میزان صحیح تخلخل سنگها و تعیین گاز در لایه ها است . همچنین با مقایسه منحنی این دو نمودار با منحنی سایر منودارها میتوان جنس سنگها را نیز تعیین نمود.
از نمودار نوترونی در چاه های دارای جداره نیز می توان استفاده نمود. بر روی كاغذ منحنی این نمودار درصد تخلخل بین صفر تا 45 درصد خوانده میشود . كه هر تقسیم بندی نشان دهنده 3 درصد تخلخل است .

نمودار مقاومت مخصوص جانبی (DLL=Dual Laterolog):
این نمودار مقاومت مخصوص سنگها را به همراه سیالات موجود در خلل وفرج آنها نشان میدهد .مقاومت مخصوص یك جسم آن مقدار مقاومتی است كه ان جسم در برابر عبور جریان الكتریسیته از خود نشان میدهد . اساس كار این دستگاه نیز فرستادن امواج الكتریسیته به داخل لایه های زمین و اندازه گیری مقاومت ان لایه ها در برابر عبور این جریان است. مخازن زیر زمینی دارای هیدرو كربن مقاومت بیشتری در مقابل عبور جریان الكتریسیته نسبت به مخازن دارای آب از خود نشان میدهند. همچنین هر چه درصد اشباع نمكهای محلول در آب بیشتر باشد مقاومت آان محلول در برابر جریان اكتریسیته كمتر است . به طور كلی مقاومت مخصوص یك لایه باز تابی از نسبت هیدروكربن ها و آب موجود در ان لایه و در نتیجه درصد تخلخل ان لایه است .از این نمودار در چاه هایی كه دارای گل حفاری پایه آبی (water base mud) هستند استفاده میشود و برای تعین درصد تخلخل و درصد اشباع آب سازند به كار میروند . واحد نمودار مقاومت مخصوص ویا به عبارت ساده تر اهم متر است.
 

نمودار درجه حرارت (Temperature Logging):
اساس ابزار این نمودار از یك حرارت سنج تشكیل شده است . این حرارت سنج با دقت بسیار تغییرات درجه حرارت را در چاه هایی كه با گل یا هوا حفاری میشوندنشان میدهد.از این نمودار برای تعیین لایه های تولید كننده گاز و تعیین حدود این لایه ها ، تعیین نقاطی كه جریان از آب نمك به داخل چاه دارند و یا نقاطی كه گل گم شدگی صورت میگیرد و تعببن شیب درجه حرارت استفاده میگردد .
همچنین در چاه های جداره پوش می توان برای بدست اوردن حد بالای سیمان در پشت لوله جداره استفاده كرد.
 

نمودار قطر یاب (Caliper Logging ):
از این نمودار برای اندازه گیری قطر داخلی چاه باز و یا تغییرات ایجاد شده در پوشش جداری چاه ها استفاده می شود .این ابزار را می توان به تنهایی و یا همراه سایر نمودار ها استفاده نمود .معمو لا به همراه ابزار نمودار گیری پرتو گاما واندازه مته به داخل چاه رانده می شود .یكی از موارد عمده استفاده از این نمودار برای بدست آوردن حجم دقیق داخل چاه برای تعیین مقدار سیمان برای سیمان كاری پشت لوله جداره و تعیین نقاط شسته شده است.